Monday, January 19, 2015

Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya


Om namah shivay, om namah shivay
Har har bhole namah shivay
Om namah shivay, om namah shivay
Har har bhole namah shivay
Om somnathay namah shivay
Har har bhole namah shivay
Om somnathay namah shivay
Har har bhole namah shivay
Om daityanathay namah shivay
Har har bhole namah shivay
Om daityanathay namah shivay
Har har bhole namah shivay
Om nageshvray namah shivay
Har har bhole namah shivay
Om nageshvray namah shivay
Har har bhole namah shivay
Om omkareshvaray namah shivay
Har har bhole namah shivay
Om omkareshvaray namah shivay
Har har bhole namah shivay
Om vishveshraya namah shivay
Har har bhole namah shivay
Om vishveshraya namah shivay
Har har bhole namah shivay
Om namah shivay, om namah shivay
Har har bhole namah shivay
Om namah shivay, om namah shivay
Har har bhole namah shivay

No comments:

Post a Comment