Saturday, July 12, 2014

कर्पूरगौरं करुणावतारम् | संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् || सदा वसन्तं हृदयारविन्दे | भवं भवानि सहितं नमामि ||

कर्पूरगौरं करुणावतारम् |
संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् ||
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे |
भवं भवानि सहितं नमामि ||

No comments:

Post a Comment