Tuesday, November 27, 2012

शिव मंगलम शिवा मंगलम

सोमवार मंगलम
शिव मंगलम
मन में रख लो शिव जी का
एतबार मंगलम

शिव मंगलम शिवा मंगलम

शुभ लाभ शम्भू शंकर मंगलम
सोमवार मंगलम
शिव ज्योति लिंग मंगलम
हर हर महादेव मंगलम
मा पार्वती मंगलम
सदा शिव मंगलम
मंगलम सम्पूर्ण मंगलम

भोले नाथ मंगलम
शिव लोक मंगलम
देव आदि देव मंगलम
बाबा भोले शम्भू महादेव मंगलम

सोमनाथ मंगलम
महा -कालेश्वर मंगलम
बैधनाथ मंगलम
पशुपति नाथ मंगलम
काशी विश्वनाथ मंगलम
अमर नाथ मंगलम

No comments:

Post a Comment